Sesja
VII (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
23-02-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok.
 • 5.
  Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.
  Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania.
 • 8.
  Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r.
 • 9.
  Zmiana Programu Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce” przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r.
 • 10.
  Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 • 11.
  Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
 • 12.
  Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69.
 • 13.
  Wyrażenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 14.
  Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 15.
  Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 16.
  Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 17.
  Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 • 18.
  Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.
 • 19.
  Nabycie, zbycie oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 20.
  Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • 21.
  Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 22.
  Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 23.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 24.
  Zakończenie sesji.
Opublikował