Sesja
XL (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
21-09-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Nadanie medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik".
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (od PKP S.A. – ul.: Pełczyńskiego, Ujejskiego i Pilarczyka).
 • 8.Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (od osoby fizycznej i spółdzielni mieszkaniowej – fragmenty ul. Jarzynowej).
 • 9.Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku.
 • 10.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.
 • 11.Nadanie nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
 • 12.Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 • 13.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 14.Zakończenie sesji.
Opublikował