Sesja
XLII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
16-11-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 października 2017 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Poparcie działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku).
 • 8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52).
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53).
 • 10.Zmiana uchwały nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018.
 • 11.Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
 • 12.Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
 • 13.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
 • 14.Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
 • 15.Powierzenie prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku.
 • 16.Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
 • 17.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 • 18.Uchylenie dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
 • 19.Uchylenie dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
 • 20.Uchylenie uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
 • 21.Nadanie skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy im. Generała Stefana Witkowskiego.
 • 22.Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (BEST-EKO).
 • 23.Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
 • 24.Wyrażenie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
 • 25.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował