Sesja
XLIII (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
14-12-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2017 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 299 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 44 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 322 KB]
 • 5.
  Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1002 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1010 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 307 KB]
 • 6.
  Budżet Miasta Rybnika na 2018 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 434 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 30 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 442 KB]
 • 7.
  Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 416 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 419 KB]
 • 8.
  Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 176 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 242 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
 • 9.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 969 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 144 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 968 KB]
 • 10.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
  Metryka Projekt_uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 150 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 11.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 151 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 12.
  Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 14 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 235 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 15 MB]
 • 13.
  Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 143 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 14.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 111 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 106 KB]
 • 15.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 114 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 107 KB]
 • 16.
  Przyjęcie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 299 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 300 KB]
 • 17.
  Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 115 KB]
 • 18.
  Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 213 KB]
 • 19.
  Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
 • 20.
  Ustalenie opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 21.
  Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 22.
  Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 23.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 24.
  Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2018-2022.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 25.
  Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2016 rok.
 • 26.
  Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 169 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 165 KB]
 • 27.
  Zmiana w skład osobowych Komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 28.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 29.
  Zakończenie sesji.
Protokół
Metryka Protokół [pdf - 777 KB]
Opublikował