Sesja
XLIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
14-12-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2017 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 5.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 6.Budżet Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 7.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • 8.Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 • 9.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
 • 10.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
 • 12.Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
 • 13.Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 14.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
 • 15.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
 • 16.Przyjęcie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok".
 • 17.Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
 • 18.Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 • 19.Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 20.Ustalenie opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
 • 21.Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
 • 22.Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
 • 23.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 24.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2018-2022.
 • 25.Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2016 rok.
 • 26.Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie.
 • 27.Zmiana w skład osobowych Komisji Rady Miasta.
 • 28.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 29.Zakończenie sesji.
Protokół
Metryka Protokół.pdf [pdf - 777 KB]
Opublikował