Sesja
XLIV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
18-01-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 grudnia 2017 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zmiana uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
 • 8.Oddanie nieruchomości w najem.
 • 9.Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
 • 10.Rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
 • 11.Zamiar zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
 • 12.Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 13.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
 • 14.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 15.Zmiana uchwały nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 16.Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 17.Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
 • 18.Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku.
 • 19.Przyjęcie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku”.
 • 20.Zmiana Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 • 21.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 22.Zakończenie sesji.
Opublikował