Sesja
XLIV (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
18-01-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 grudnia 2017 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 199 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 47 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 285 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 42 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 376 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 31 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 377 KB]
 • 7.
  Zmiana uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 8.
  Oddanie nieruchomości w najem.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 9.
  Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 114 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 10.
  Rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 11.
  Zamiar zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 12.
  Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 89 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 13.
  Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 14.
  Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 15.
  Zmiana uchwały nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
 • 16.
  Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 137 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 134 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 129 KB]
 • 17.
  Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 112 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 18.
  Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku.
 • 19.
  Przyjęcie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 20.
  Zmiana Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 21.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 22.
  Zakończenie sesji.
Opublikował