Sesja
XLVI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-03-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 lutego 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2017 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018.
 • 8.Zmiana uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 9.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 10.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 r.
 • 11.Podział Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
 • 12.Podział Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
 • 13.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 14.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.Zakończenie sesji.
Opublikował