Sesja
XLVII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
19-04-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Plan zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy.
 • 7.Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
 • 8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54).
 • 9.Zmiana uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
 • 10.Przyjęcie Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin”.
 • 11.Zmiana uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 • 12.Likwidacja Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.
 • 13.Utworzenie Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
 • 14.Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
 • 15.Powierzenie prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
 • 16.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
 • 17.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
 • 18.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
 • 19.Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
 • 20.Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
 • 21.Regulamin Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 • 22.Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.
 • 23.Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
 • 24.Powołanie Komisji Statutowej.
 • 25.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 26.Zakończenie sesji.
Opublikował