Sesja
XLVIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
24-05-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok.
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Udzielenie przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej Szkrabkowo.
 • 9.Nadanie obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego.
 • 10.Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika.
 • 11.Ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • 12.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 13.Wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego Szafranków.
 • 14.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
 • 15.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa).
 • 16.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa).
 • 17.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa).
 • 18.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19.Zakończenie sesji.
Opublikował