Sesja
XLIX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
27-06-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 • 7.Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny.
 • 8.Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny.
 • 9.Zmiana uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 • 10.Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 • 11.Nabycie nieruchomości.
 • 12.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 13.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7.
 • 14.Zmiana uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
 • 15.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1).
 • 16.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2).
 • 17.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
 • 18.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44).
 • 19.Uchylenie uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
 • 20.Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
 • 21.Utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadanie jej statutu oraz włączenie w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku.
 • 22.Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
 • 23.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 24.Zmiana uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 • 25.Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku uchwalonego na mocy uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r.
 • 26.Nadanie obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”.
 • 27.Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
 • 28.Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 • 29.Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 30.Przekazanie do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • 31.Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.
 • 32.Nadanie nazw skrzyżowań typu rondo.
 • 33.Zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
 • 34.Zmiana uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
 • 35.Wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”.
 • 36.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 37.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 38.Zakończenie sesji.
Opublikował