Sesja
XVI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
30-11-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.
  Podatek od nieruchomości na rok 2012.
 • 7.
  Podatek od środków transportowych na rok 2012.
 • 8.
  Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
 • 9.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu Gminy Rybnik doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 • 10.
  Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 • 11.
  Powołanie członków Rady Muzeum w Rybniku.
 • 12.
  Wyznaczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podmiot organizujący pracę z rodziną.
 • 13.
  Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • 14.
  Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenie szczegółowych zasad jej przyznawania.
 • 15.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 16.
  Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
 • 17.
  Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, stanowiącego załącznik do Uchwały
 • 18.
  Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 19.
  Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
 • 20.
  Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 21.
  Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację:
 • a)
  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 • b)
  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto.
 • 22.
  Nabycie, zbycie, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 23.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2.
 • 24.
  Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
 • 25.
  Zaliczenie łącznika ulic Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 • 26.
  Zaliczenie łącznika ulic Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 • 27.
  Zaliczenie łącznika ulic Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych.
 • 28.
  Zmiany odnośnie roku 2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
 • 29.
  Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 30.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 31.
  Zakończenie sesji.
Opublikował