Sesja
XVI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
30-11-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Podatek od nieruchomości na rok 2012.
 • 7.Podatek od środków transportowych na rok 2012.
 • 8.Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
 • 9.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu Gminy Rybnik doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 • 10.Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 • 11.Powołanie członków Rady Muzeum w Rybniku.
 • 12.Wyznaczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podmiot organizujący pracę z rodziną.
 • 13.Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • 14.Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenie szczegółowych zasad jej przyznawania.
 • 15.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 16.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
 • 17.Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, stanowiącego załącznik do Uchwały
 • 18.Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 19.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
 • 20.Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 21.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację:
  • a)nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
  • b)nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto.
 • 22.Nabycie, zbycie, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 23.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2.
 • 24.Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
 • 25.Zaliczenie łącznika ulic Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 • 26.Zaliczenie łącznika ulic Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 • 27.Zaliczenie łącznika ulic Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych.
 • 28.Zmiany odnośnie roku 2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
 • 29.Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 30.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 31.Zakończenie sesji.
Opublikował