Sesja
XVII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
28-12-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta na 2011 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 8.Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok.
 • 9.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • 10.Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 11.Wprowadzenie zmian w Uchwale 181/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 • 12.Zamiar likwidacji w 2012 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 13.Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego.
 • 14.Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznanie za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku. /dodatkowe materiały do wglądu w Wydziale Organizacyjnym/
 • 15.Poparcie oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • 16.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował