Sesja
IV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
29-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok.
 • 5.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 6.Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rady Miasta.
 • 7.Delegowanie radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • 8.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Tychy prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika.
 • 9.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Sezamkowa).
 • 10.Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 11.Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów.
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował