Sesja
III (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
13-12-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyznanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
 • 3.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 7.Budżet Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 8.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • 9.Prezentacja raportu monitoringowego z realizacji "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020" za lata 2016-2017.
 • 10.Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku.
 • 11.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • 12.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.
 • 13.Zamiar zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 14.Zamiar zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 15.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 16.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 17.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 • 18.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.
 • 19.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 20.Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2017 rok.
 • 21.Uchwalenie Statutu Miasta Rybnika.
 • 22.Uchwalenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • 23.Delegowanie dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • 24.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował