Sesja
VI (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
21-03-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2018 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 4.Ustanowienie roku 2019 w Rybniku – Rokiem Europy.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
 • 8.Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
 • 9.Zmiana siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 10.Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 11.Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021.
 • 12.Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
 • 13.Plan Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030.
 • 14.Zmiana uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
 • 15.Sprawozdanie z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032" za okres 2017-2018.
 • 16.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował