Sesja
XI (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
23-05-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Raport o stanie miasta za 2018 rok.
 • 4.Udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania.
 • 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok.
 • 6.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rok.
 • 7.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 8.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 9.Wyrażenie negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec".
 • 10.Wyrażenie poparcia dla przedłużenia umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy sali koncertowej w Rybniku.
 • 11.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oświęcim, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnika.
 • 12.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2).
 • 13.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2).
 • 14.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3).
 • 15.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46).
 • 16.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53).
 • 17.Zmiana uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
 • 18.Zmiana uchwały nr 103/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 19.Zmiana uchwały nr 104/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 • 20.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 • 21.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 22.Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • 23.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 24.Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
 • 25.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 26.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował