Sesja
XV (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
24-10-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 4.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 5.Podatek od nieruchomości na 2020 rok.
 • 6.Podatek od środków transportowych na 2020 rok.
 • 7.Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminy.
 • 8.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7).
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56).
 • 10.Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 • 11.Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
 • 12.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
 • 13.Stanowisko w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej
 • 14.Raport o stanie oświaty.
 • 15.Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
 • 16.Ustalenie opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
 • 17.Stwierdzenie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzących w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zmiany innych uchwał.
 • 18.Stwierdzenie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 • 19.Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
 • 20.Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
 • 21.Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 • 22.Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 2 w Rybniku w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
 • 23.Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Rybniku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
 • 24.Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Rybniku w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 • 25.Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 5 w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
 • 26.Stwierdzenie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.
 • 27.Stwierdzenie przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.
 • 28.Stwierdzenie przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
 • 29.Stwierdzenie przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku.
 • 30.Stwierdzenie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.
 • 31.Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku.
 • 32.Nadanie Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku.
 • 33.Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku.
 • 34.Nadanie Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku.
 • 35.Powołanie Komisji ds. statutów dzielnic.
 • 36.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 37.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował