Sesja
XVIII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
30-01-2020 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 • 4.
  Wystąpienie Senatora RP Wojciecha Piechy.
 • 5.
  Wystąpienie Rybnickiej Rady Kobiet.
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1071 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 260 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1082 KB]
 • 7.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 511 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 537 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 514 KB]
 • 8.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 12 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 225 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 11 MB]
 • 9.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 37 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 219 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 33 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 183 KB]
 • 10.
  Powołanie członków Rady Muzeum.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 170 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 104 KB]
 • 11.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Miasta Żory, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
 • 12.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Gminy Lyski, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 106 KB]
 • 13.
  Zamiar likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
 • 14.
  Zamiar likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 11 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 104 KB]
 • 15.
  Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 102 KB]
 • 16.
  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 110 KB]
 • 17.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 171 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 102 KB]
 • 18.
  Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 122 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 107 KB]
 • 19.
  Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
 • 20.
  Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2020 – 2022.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 527 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 521 KB]
 • 21.
  Przystąpienie Miasta Rybnik do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 111 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 102 KB]
 • 22.
  Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 220 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 213 KB]
 • 23.
  Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 185 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 207 KB]
 • 24.
  Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 217 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 210 KB]
 • 25.
  Powierzenie prowadzenia obsługi Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 117 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 107 KB]
 • 26.
  Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 27.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy części drogi publicznej w km 0+000 ÷ km 0+450 położonej w granicach terytorialnych Miasta Rydułtowy, w ramach wykonywanej przez Miasto Rybnik inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnika”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 114 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 105 KB]
 • 28.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 300 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 60 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 321 KB]
 • 29.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 102 KB]
 • 30.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika w 2019 roku.
 • 31.
  Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020.
  Metryka Autoporawka [pdf - 186 KB]
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 203 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 195 KB]
 • 32.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 33.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 23 stycznia 2020