Sesja
XX (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
12-03-2020 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Nadanie nazwy: Park im. Adama Fudalego.
 • 4.Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku".
 • 5.Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 roku.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
 • 8.Zmiana uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
 • 9.Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 10.Zaproszenie w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika.
 • 11.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020.
 • 12.Wyłączenie VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
 • 13.Likwidacja VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
 • 14.Rozwiązanie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku oraz likwidacja VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku.
 • 15.Wyłączenie Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 • 16.Likwidacja Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 • 17.Zmiana uchwały nr 594/XXV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie założenia placówki Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej oraz zmiana innej uchwały.
 • 18.Utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku oraz nadanie mu statutu.
 • 19.Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
 • 20.Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 • 21.Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.
 • 22.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.
 • 23.Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • 24.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował