Sesja
XXI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalna
Dnia
23-04-2020 r. godz. 14:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 694 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 156 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 705 KB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 972 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 289 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 998 KB]
 • 5.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 18 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 218 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 18 MB]
 • 6.
  Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie działania Oddziału Zakaźnego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 114 KB]
 • 7.
  Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 340/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 113 KB]
 • 8.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 130 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 98 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 122 KB]
 • 9.
  Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 525 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 126 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 320/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 124 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 113 KB]
 • 11.
  Zmiana uchwały nr 322/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 124 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 114 KB]
 • 12.
  Zmiana uchwały nr 345/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 111 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 13.
  Zmiana uchwały nr 348/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 113 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 118 KB]
 • 14.
  Zmiana uchwały nr 276/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejsce obecnej Szkoły Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym-Szkoły Życia” w Rybniku przy ul. Hibnera 41 oraz włączenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku do zespołu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 117 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 121 KB]
 • 15.
  Zmiana uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 116 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 120 KB]
 • 16.
  Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w określenie sezonu kąpielowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 610 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 172 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 613 KB]
 • 17.
  Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 113 KB]
 • 18.
  Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 132 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 124 KB]
 • 19.
  Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 687 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 695 KB]
 • 20.
  Zmiana uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 168 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 27 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 21.
  Zmiana uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 130 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 35 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 122 KB]
 • 22.
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 120 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 28 KB]
 • 23.
  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 206 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 198 KB]
 • 24.
  Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 314 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 307 KB]
 • 25.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 23 kwietnia 2020