Sesja
XXIV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
25-06-2020 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 730 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 252 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1146 KB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 810 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 443 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1668 KB]
 • 5.
  Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 161 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 154 KB]
 • 6.
  Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2020 r. Nr IFIII.4131.1.15.2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 204 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 113 KB]
 • 7.
  Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 115 KB]
 • 8.
  Zmiana uchwały nr 187/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 250 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 241 KB]
 • 9.
  Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 240 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 241 KB]
 • 10.
  Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 324 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 372 KB]
 • 11.
  Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 321 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 326 KB]
 • 12.
  Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 126 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 13.
  Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 213 KB]
 • 14.
  Zmiana uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 356 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 354 KB]
 • 15.
  Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 16.
  Zmiany w Statucie Dzielnicy Golejów.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 112 KB]
 • 17.
  Zmiany w Statucie Dzielnicy Ochojec.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 121 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 95 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 111 KB]
 • 18.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 118 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 110 KB]
 • 19.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 20.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 22 czerwca 2020