Sesja
XXII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
21-05-2020 r. godz. 08:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 705 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 212 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 720 KB]
  Uzasadnienie po autopoprawce [pdf - 208 KB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 814 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 428 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 830 KB]
 • 5.
  Przyjęcie Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2020 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 6.
  Zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 155 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 146 KB]
 • 7.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 555 KB]
 • 8.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (MPZP 59).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1709 KB]
 • 9.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1217 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1214 KB]
 • 10.
  Zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia od Miasta Rydułtowy zadania zarządzania nieruchomościami położonymi pod ulicą Niewiadomską.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 121 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 111 KB]
 • 11.
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 120 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 33 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 110 KB]
 • 12.
  Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych w wyborach uzupełniających kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 168 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 112 KB]
 • 13.
  Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 118 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 108 KB]
 • 14.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach, Wydziale Kultury oraz Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika zrealizowanej w terminie 1 lutego - 31 marca 2020 roku.
 • 15.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 14 maja 2020