Sesja
XXXI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
28-01-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 697 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 248 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 725 KB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 654 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 397 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 668 KB]
 • 6.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 219 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 7.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 6 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 209 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 6 MB]
 • 8.
  Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 117 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
 • 9.
  Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 166 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 151 KB]
 • 11.
  Przyjęcie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
 • 12.
  Uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia Miejskiego Systemu Informacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 138 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 126 KB]
 • 13.
  Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 182 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 307 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 167 KB]
 • 14.
  Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 196 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 245 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 183 KB]
 • 15.
  Zamiar likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 153 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 174 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 138 KB]
 • 16.
  Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 157 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 299 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 143 KB]
 • 17.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 509 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 299 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 538 KB]
 • 18.
  Delegowanie dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 116 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 169 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 124 KB]
 • 19.
  Powołanie Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 144 KB]
 • 20.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w spółce „Hossa Sp. z o.o.” w części dotyczącej prowadzenia obiektu hotelowego oraz gastronomicznego „Olimpia” w dzielnicy Rybnika – Kamień.
 • 21.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 22.
  Zakończenie sesji.