Sesja
XX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
28-03-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2011 rok.
 • 5.Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2011 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/020193 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/023885 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
  • 2012/022520 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej „Dzielnica z pomysłem” dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013.
  • 2012/020121 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2012.
  • 2012/023741 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczych, dla nie publicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2012/025366 (z dnia 18 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 12.Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 29 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku i nadania imienia placówkom oświatowym funkcjonującym w ramach tegoż zespołu.
  • 2012/020694 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 13.Zobowiązanie Prezydenta Miasta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych w mieście.
  • 2012/023525 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Zbycie oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/022632 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa).
  • 2012/017773 (z dnia 18 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 16.Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami na prawach powiatu: Rybnik i Żory.
  • 2012/022685 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 17.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
  • 2012/021305 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 18.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  • 2012/008487 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 19.Zmiany w statutach dzielnic:
 • 20.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2012/017290 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 21.Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015.
  • 2012/022986 (z dnia 17 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 22.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2012/024970 (z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 23.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 24.Zakończenie sesji.
Opublikował