Sesja
XX (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
28-03-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2011 rok.
 • 5.
  Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2011 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1525 KB]
  Uzasadnienie [doc - 317 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1575 KB]
 • 7.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 986 KB]
  Uzasadnienie [doc - 132 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1404 KB]
 • 8.
  Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 73 KB]
  Uzasadnienie [doc - 22 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 68 KB]
 • 9.
  Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej „Dzielnica z pomysłem” dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 874 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 864 KB]
 • 10.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2012.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 95 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 85 KB]
 • 11.
  Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczych, dla nie publicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 73 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 67 KB]
 • 12.
  Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 29 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku i nadania imienia placówkom oświatowym funkcjonującym w ramach tegoż zespołu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 69 KB]
  Uzasadnienie [doc - 23 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 63 KB]
 • 13.
  Zobowiązanie Prezydenta Miasta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych w mieście.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 69 KB]
  Uzasadnienie [doc - 23 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 63 KB]
 • 14.
  Zbycie oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 69 KB]
  Uzasadnienie [doc - 39 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 63 KB]
 • 15.
  Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 318 KB]
  Uzasadnienie [doc - 22 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 314 KB]
 • 16.
  Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami na prawach powiatu: Rybnik i Żory.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [doc - 24 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
 • 17.
  Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 71 KB]
  Uzasadnienie [doc - 35 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 65 KB]
 • 18.
  Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 76 KB]
  Uzasadnienie [doc - 22 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 124 KB]
 • 19.
  Zmiany w statutach dzielnic:
 • a)
  Paruszowiec-Piaski,
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 64 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 61 KB]
 • b)
  Smolna,
  Metryka Projekty uchwał [pdf - 65 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 61 KB]
 • c)
  Śródmieście.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 68 KB]
  Uzasadnienie [doc - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 63 KB]
 • 20.
  Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 66 KB]
  Uzasadnienie [doc - 26 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 60 KB]
 • 21.
  Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 71 KB]
  Uzasadnienie [doc - 24 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 62 KB]
 • 22.
  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 40 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 40 KB]
 • 23.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 24.
  Zakończenie sesji.
Opublikował