Sesja
XXII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
23-05-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2011 rok.
  • 2012/038392 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2011 rok.
  • 2012/038375 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/039395 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/040486 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Powołanie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2012/026781 (z dnia 15 października 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/039092 (z dnia 2 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
  • 2012/030290 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1.
  • 2012/035225 (z dnia 13 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 12.Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  • 2012/039854 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 13.Zbycie, nabycie, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/038312 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2012/040952 (z dnia 29 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 15.Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012-2015.
  • a)Stanowisko Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  • b)Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • 16.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował