Sesja
XXIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
20-06-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/049308 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/049302 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 6. Zaproszenie w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/045182 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 7. Wprowadzenie na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”.
  • 2012/035595 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 8. Ustalenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/047154 (z dnia 20 sierpnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 9. Zmiana uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art.. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2012/041829 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 10. Likwidacja Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
  • 2012/050318 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 11. Nabycie, zbycie, zamiana oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/049748 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 12. Nadanie nazwy skrzyżowaniom typu rondo.
  • 2012/049156 (z dnia 20 sierpnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 13. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/031716 (z dnia 23 sierpnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 15.Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 16. Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 czerwca 2012 r.
  • 2012/050898 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 17. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2012/050269 (z dnia 26 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19. Zakończenie sesji.
Opublikował