Sesja
XLVI (Kadencja: 2006-2010)
Dnia
29-12-2009 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja prezydenta o pracach w mieście.
 • 4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2009 r.
 • 5.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie miasta na 2009 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 6.Zmiana uchwały dotyczącej przystąpienia miasta Rybnika do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
 • 7.Udzielenie dotacji z budżetu miasta Rybnika na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.
 • 8.Zmiana uchwały nr 441/XXXIII/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie salda końcowego Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.
 • 9. Zmiana uchwały nr 551/XLI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 17czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. Budowa III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Kolberga w Rybniku.
 • 10.Zbycie, nabycie.
 • 11.Rozpatrzenie skarg.
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował