Sesja
XV (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
26-10-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Informacja nt. funkcjonowania Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.
  Przyjęcie Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 • 8.
  Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.
 • 9.
  Utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 • 10.
  Nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 • 11.
  Wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Rybnika i wskazanych placówek oświatowych do projektu systemowego „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 12.
  Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika.
 • 13.
  Zmiana regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 14.
  Dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych.
 • 15.
  Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika.
 • 16.
  Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • 17.
  Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości.
 • 18.
  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
 • a)
  obręb Ligota,
 • a)
  obręb Orzepowice.
 • 19.
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów.
 • 20.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 21.
  Zakończenie sesji.
Opublikował