Sesja
XV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
26-10-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Informacja nt. funkcjonowania Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Przyjęcie Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 • 8.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.
 • 9.Utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 • 10.Nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 • 11.Wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Rybnika i wskazanych placówek oświatowych do projektu systemowego „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 12.Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika.
 • 13.Zmiana regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 14.Dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych.
 • 15.Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika.
 • 16.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • 17.Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości.
 • 18.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
  • a)obręb Ligota,
  • a)obręb Orzepowice.
 • 19.Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów.
 • 20.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 21.Zakończenie sesji.
Opublikował