Sesja
XXXVIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
25-09-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/065518 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/078117 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2013/075520 (z dnia 8 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Przyjęcie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
  • 2013/072710 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Przystąpienie Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL) Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
  • 2013/079324 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Zawarcie porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego.
  • 2013/080016 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”.
  • 2013/071272 (z dnia 8 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/067861 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/067956 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/067940 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2013/068071 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o. w Sosnowcu.
  • 2013/069057 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Zmiana uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8".
  • 2013/044951 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
  • 2013/077345 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
  • 2013/078774 (z dnia 9 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
  • 2013/078966 (z dnia 2 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2013/070287 (z dnia 8 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
 • 22.Rozpatrzenie skarg na:
  • a)Prezydenta Miasta Rybnika,
   • 2013/081128 (z dnia 2 października 2013 r.)
    Uchwała
  • b)Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku.
   • 2013/081152 (z dnia 2 października 2013 r.)
    Uchwała
 • 23.Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
 • 24.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Opublikował