Sesja
XL (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
27-11-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Obsadzenie mandatu radnego.
  • 2013/100684 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 4.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/100718 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/100742 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Podatek od nieruchomości na rok 2014.
  • 2013/093409 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Podatek od środków transportowych na rok 2014.
  • 2013/093488 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
  • 2013/101137 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
  • 2013/098909 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku.
  • 2013/098961 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2013/100640 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Zamiar likwidacji w 2014 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2013/099413 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • 2013/036527 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
  • 2013/101077 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Plan sieci publicznych przedszkoli.
  • 2013/090101 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13.
  • 2013/101164 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Ustalenie na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
  • 2013/099889 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/098458 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/097759 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Nabycie nieruchomości.
  • 2013/098135 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 22.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/097871 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów.
  • 2013/058257 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokość stawek procentowych i warunki udzielania bonifikat.
  • 2013/095995 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 16.
 • 26.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.
  • 2013/092293 (z dnia 10 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 27.Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
  • 2013/099235 (z dnia 10 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 28.Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • 2013/087768 (z dnia 13 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 29.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2013/070338 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 30.Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2013/101543 (z dnia 3 grudnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 31.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 32.Zakończenie sesji.
Opublikował