Sesja
XXXVI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
26-06-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/046409 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/046567 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku.
  • 2013/050376 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
  • 2013/048797 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
  • 2013/046339 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku.
  • 2013/046670 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2013/047493 (z dnia 8 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2013/047878 (z dnia 8 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
  • 2013/047481 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika".
 • 14.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/050842 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/050965 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Przyjęcie darowizny nieruchomości.
  • 2013/051039 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/050673 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2013/050711 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana).
  • 2013/009082 (z dnia 4 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).
 • 21.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
 • 22.Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię Przemysłowo-Handlową "STEF-POL" Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.
  • 2013/051433 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika.
  • 2013/047983 (z dnia 28 czerwca 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
  • 2013/051736 (z dnia 1 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 26.Zakończenie sesji.
Opublikował