Sesja
XXXVI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
26-06-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1982 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 1158 KB]
  Załącznik do uzasadnienia - plany Dzielnic [pdf - 119 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1972 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 999 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 487 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 995 KB]
 • 6.
  Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 22 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
 • 7.
  Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 8.
  Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 274 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 273 KB]
 • 9.
  Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 274 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 275 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 189 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 182 KB]
 • 11.
  Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 98 KB]
 • 12.
  Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 13.
  Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 12 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
 • 14.
  Zbycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 15.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 16.
  Przyjęcie darowizny nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 94 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 17.
  Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 18.
  Ustanowienie służebności gruntowej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 94 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 19.
  Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 761 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 756 KB]
 • 20.
  Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 260 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 29 KB]
 • 21.
  Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 210 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
 • 22.
  Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię Przemysłowo-Handlową "STEF-POL" Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 91 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 62 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 23.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1284 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1278 KB]
 • 24.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 43 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 43 KB]
 • 25.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 26.
  Zakończenie sesji.
Opublikował