Sesja
XI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
29-06-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010 na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy o odpadach.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.
  Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w Mieście Rybniku.
 • 8.
  Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r.  w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010.
 • 9.
  Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
 • 10.
  Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 11.
  Przyjęcie Lokalnego Programu Rozwoju Systemu Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2016.
 • 12.
  Zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych.
 • 13.
  Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010.
 • 14.
  Przyjęcie celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźników ich realizacji na lata 2011 – 2012.
 • 15.
  Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 • 16.
  Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 17.
  Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 18.
  Zmiany uchwały dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przekazywania tych środków.
 • 19.
  Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży.
 • 20.
  Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
 • 21.
  Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 22.
  Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika.
 • 23.
  Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym „Kencerz”.
 • 24.
  Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza).
 • 25.
  Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice, Miastem Kuźnia Raciborska, Gminą Pilchowice w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. „ Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek – Rudy – Rybnik”.
 • 26.
  Nadanie nazwy skrzyżowaniu typu rondo („Rondo Pod Zegarem”).
 • 27.
  Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 28.
  Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „HYDROINSTAL” Spółka z o.o. na lata 2012- 2014.
 • 29.
  Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 30.
  Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012 – 2015.
 • 31.
  Wyrażenie zgody na działalność Miasta Rybnika w zakresie telekomunikacji.
 • 32.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 33.
  Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował