Sesja
XI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
29-06-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010 na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy o odpadach.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w Mieście Rybniku.
 • 8.Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r.  w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010.
 • 9.Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
 • 10.Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 11.Przyjęcie Lokalnego Programu Rozwoju Systemu Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2016.
 • 12.Zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych.
 • 13.Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010.
 • 14.Przyjęcie celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźników ich realizacji na lata 2011 – 2012.
 • 15.Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 • 16.Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 17.Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 18.Zmiany uchwały dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przekazywania tych środków.
 • 19.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży.
 • 20.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
 • 21.Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 22.Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika.
 • 23.Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym „Kencerz”.
 • 24.Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza).
 • 25.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice, Miastem Kuźnia Raciborska, Gminą Pilchowice w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. „ Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek – Rudy – Rybnik”.
 • 26.Nadanie nazwy skrzyżowaniu typu rondo („Rondo Pod Zegarem”).
 • 27.Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 28.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „HYDROINSTAL” Spółka z o.o. na lata 2012- 2014.
 • 29.Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 30.Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012 – 2015.
 • 31.Wyrażenie zgody na działalność Miasta Rybnika w zakresie telekomunikacji.
 • 32.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 33.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował