Sesja
XLIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
26-02-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok.
  • 2014/007939 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014/009251 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • 2014/014125 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika.
  • 2014/015466 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2014/010397 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku.
  • 2014/010659 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  • 2014/012075 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  • 2014/012076 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Przyjęcie „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016”.
  • 2014/012079 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 13.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2014.
  • 2014/013800 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 14.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19.
  • 2014/013169 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 15.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.
 • 16.Zbycie nieruchomości.
  • 2014/013656 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 17.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2014/013571 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 18.Nabycie nieruchomości.
  • 2014/013555 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 19.Nadanie nazwy "Rondo Wawok" rondu na skrzyżowaniu ulic Rudzka - Obwiednia Północna.
  • 2014/013994 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 20.Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • 2014/002402 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 21.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
  • 2014/001141 (z dnia 4 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 22.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 23.Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Rybnika na lata 2014-2024.
  • 2014/011520 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 24.Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2014/014385 (z dnia 3 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 25.Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2014/014442 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 26.Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów.
  • 2014/013246 (z dnia 7 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 27.Rozpatrzenie skarg na działalność:
  • a)Prezydenta Miasta Rybnika (skarga SOPL),
   • 2014/013991 (z dnia 3 marca 2014 r.)
    Uchwała
  • b)Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
   • 2014/013979 (z dnia 4 marca 2014 r.)
    Uchwała
  • c)Dyrektora Przedszkola Nr 13,
   • 2014/014003 (z dnia 4 marca 2014 r.)
    Uchwała
  • d)Prezydenta Miasta Rybnika (skarga KOMART).
   • 2014/014602 (z dnia 3 marca 2014 r.)
    Uchwała
 • 28.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 29.Zakończenie sesji.
Opublikował