Sesja
XLVI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
28-05-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2013 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 11 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 28 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 11 MB]
 • 5.
  Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2013 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 92 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 87 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 704 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1805 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 731 KB]
 • 7.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1037 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 381 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1017 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 315 KB]
 • 8.
  Uchylenie uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 27 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 9.
  Wystąpienie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 10.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 193 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 472 KB]
 • 11.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 18 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 80 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 17 MB]
 • 12.
  Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 13.
  Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 200 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 938 KB]
 • 14.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.
  Zakończenie sesji.
Opublikował