Sesja
XLVI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
28-05-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2013 rok.
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2013 rok.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Uchylenie uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 9.Wystąpienie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.
 • 10.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2014/041925 (z dnia 24 czerwca 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej.
 • 12.Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 • 13.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • 14.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.Zakończenie sesji.
Opublikował