Sesja
XLVII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
25-06-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Przedstawienie sylwetki Jerzego Malchera.
 • 4.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-213823 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-213647 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych.
  • 2014-213923 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
  • 2014/029062 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2014-214341 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2014-216175 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • 12.Zmiana uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
 • 13.Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
  • 2014-214163 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 14.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2014-204085 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 15.Ustanowienie służebności przesyłu.
  • 2014-213486 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 16.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2014-204199 (z dnia 3 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 17.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy.
  • 2014-215801 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 18.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Wisławy Szymborskiej.
  • 2014/030237 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 19.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Antoniego Woryny.
  • 2014/032120 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 20.Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny.
  • 2014-211157 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 21.Zatwierdzenie Wieloletniego planu Rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017.
  • 2014-214525 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 22.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - "Hydroinstal" Sp. z o.o.
 • 23.Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - "BEST-EKO" Sp. z o.o.
 • 24.Zmiana uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
  • 2014-212469 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 25.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2014-215396 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował