Sesja
L (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
15-10-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-250306 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-250320 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Podatek od nieruchomości na 2015 rok.
  • 2014-248392 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Podatek od środków transportowych na 2015 rok.
  • 2014-248545 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  • 2014-248636 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  • 2014-251089 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.
  • 2014-248050 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
  • 2014-247594 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Raport o stanie oświaty w Rybniku – rok 2014.
 • 13.Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2014-250539 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 14.Ustalenie wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika.
  • 2014-250657 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 15.Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalanie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
  • 2014-248032 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 16.Zamiar likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2014-249337 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 17.Zamiar przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.
  • 2014-229523 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 18.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2014-249543 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 19.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2014-249737 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 20.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Rybnickiej 20.
 • 21.Zbycie nieruchomości.
  • 2014-249853 (z dnia 20 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 22.Nabycie nieruchomości.
  • 2014-250407 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 23.Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
  • 2014-239365 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 24.Zmiany odnośnie roku 2015 do: „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" PWIK Sp. z o.o.
  • 2014-250954 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 25.Wyznaczenie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.
  • 2014-251340 (z dnia 21 października 2014 r.)
   Uchwała
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował
Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 8 października 2014