Sesja
VII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
26-02-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Zmiana uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 • 7.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 8.Zmiana uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 9.Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2014-280347 (z dnia 4 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015.
 • 11.Zmiana uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • 12.Nabycie nieruchomości.
 • 13.Zbycie nieruchomości.
 • 14.Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 16.Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 • 17.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
 • 18.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 19.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na terenie działania PWiK Rybnik).
 • 20.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicy.
 • 21.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej.
 • 22.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej.
 • 23.Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
 • 24.Delegowanie przedstawiciela do Związku Miast Polskich.
 • 25.Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów.
 • 26.Zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli.
 • 27.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 28.Zakończenie sesji.
Opublikował