Sesja
VIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
19-03-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-18903 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-18921 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
  • 2015-16824 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Określanie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określanie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-20852 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika".
  • 2015-22334 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  • 2015-22056 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Zbycie nieruchomości.
  • 2015-22236 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-21711 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  • 2015-21780 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
  • 2015-22307 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22).
  • 2015-22366 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
  • 2015-22400 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24).
  • 2015-22420 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich.
  • 2015-22247 (z dnia 24 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Ogłoszenie jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2015-17084 (z dnia 25 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
  • 2015-16556 (z dnia 25 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 21.Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  • 2015-15568 (z dnia 25 marca 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 23.Zakończenie sesji.
Opublikował