Sesja
VIII (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
19-03-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2014 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 367 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 367 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 341 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 35 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 339 KB]
 • 7.
  Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 101 KB]
 • 8.
  Określanie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określanie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 9.
  Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 268 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 10.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 357 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 361 KB]
 • 11.
  Zbycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 12.
  Nabycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 13.
  Udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 14.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 15.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 419 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 420 KB]
 • 16.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 779 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 782 KB]
 • 17.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 18.
  Upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 19.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 314 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 316 KB]
 • 20.
  Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 21.
  Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 236 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 228 KB]
 • 22.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 23.
  Zakończenie sesji.
Opublikował