Sesja
X (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
21-05-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok.
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 9.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
 • 10.Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 • 11.Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich na terenie Miasta Rybnika.
 • 12.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
 • 13.Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
 • 14.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 15.Rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć protestów dotyczących przebiegu zebrań wyborczych w dzielnicach:
 • 16.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował