Sesja
XII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
17-09-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiana składu osobowego Komisji Rady Miasta.
  • 2015-82654 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-63580 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-84870 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 31 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym”.
  • 2015-83249 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
  • 2015-82049 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej.
  • 2015-75815 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
  • 2015-84300 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Przyjęcie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
  • 2015-84261 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
  • 2015-84440 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2015-72231 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Wyrażenie zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną.
  • 2015-81920 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2015-81097 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2015-78770 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2015-74631 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
  • 2015-75360 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Zbycie nieruchomości.
  • 2015-74714 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-81201 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 21.Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.
  • 2015-81334 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika.
  • 2015-65633 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 23.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic: Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26).
  • 2015-78220 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 24.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic: Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27).
  • 2015-79344 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 25.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic: Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28).
  • 2015-78633 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 26.Przygotowanie przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.).
  • 2015-78218 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 27.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy.
  • 2015-73525 (z dnia 22 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 28.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-76902 (z dnia 23 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 29.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2015-76478 (z dnia 23 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 30.Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  • 2015-77271 (z dnia 23 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 31.Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rybnik.
  • 2015-79991 (z dnia 23 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 32.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  • 2015-82565 (z dnia 23 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 33.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2015-85343 (z dnia 24 września 2015 r.)
   Uchwała
 • 34.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 35.Zakończenie sesji.
Opublikował