Sesja
XIV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-10-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-94835 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-94846 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 • 7.Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
  • 2015-92979 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2015-89085 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2015-69847 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Ustalenie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2015-69418 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Określenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
  • 2015-71084 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Zamiar likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-91349 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Połączenie jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" oraz nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
  • 2015-87084 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Określenie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
  • 2015-88840 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Likwidacja Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku.
  • 2015-90852 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Likwidacja Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku.
  • 2015-90880 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.
  • 2015-93501 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
  • 2015-95574 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2015-95518 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2015-95285 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 21.Zamiana nieruchomości.
  • 2015-74567 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Zbycie nieruchomości.
  • 2015-95633 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 23.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-95412 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 24.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Orzepowickiej 8D.
  • 2015-96173 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 25.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  • 2015-85581 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 26.Opłata targowa.
  • 2015-92400 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 27.Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • 2015-91682 (z dnia 27 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 28.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 29.Zakończenie sesji.
Opublikował