Data publikacji
2016-03-04
Dotyczy
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika