Numer
1/2016
Nazwa
Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA  

Uchwałą z dnia 03.07.2019 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę. Poprzednia nazwa to: Klub Sportów Walki "BACA" K-1 Rybnik
Wpisy do ewidencji
01.08.2016 r.
07.12.2017 r.
11.07.2019 r.
Cel/cele działania
- kultywowanie tradycji uprawiania Jiu Jitsu Goshin Ryu w Polsce i jego twórcy Prof. dr płk Krzysztofa Kondratowicza 12 Dan Jiu Jitsu 
- poznawanie tradycji japońskich sztuk i sportów walki 
- rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
- zrzeszanie członków, którzy posiadają stopnie uczniowskie i mistrzowskie w sztukach i sportach walki  
- organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk i sportów walki 
- organizowanie zawodów sportowych 
- branie udziału zawodników klubu w zawodach ogólnokrajowych i międzynarodowych 
- opracowywanie programów szkoleniowych sztuk i sportów walki
- nadawanie i weryfikacja stopni uczniowskich i mistrzowskich
- organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej 
- współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o takim profilu lub podobnym profilu    działania 
- udzielanie członkom wszechstronnej pomocy szkoleniowej i organizacyjnej
- działanie przeciwko używaniu alkoholu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
- działanie przeciwko rozszerzalności się u dzieci i młodzieży narkomanii.
- organizowanie profilaktycznych warsztatów przeciwko uzależnieniom
- aktywność seniora - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- ochrona i promocja zdrowia
- wspomaganie w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej promujące zdrowy i aktywny tryb życia
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób dorosłych
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych i seniorów
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, terapia aktywnością ruchową, sport dla osób niepełnosprawnych
- łączymy pokolenia aktywnością ruchową.
Teren działania
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Środki działania
- kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego 
- organizowanie sekcji sztuk i sportów walki 
- prowadzenia szkoleń w postaci treningów i obozów szkoleniowych 
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - obozy, zgrupowania 
- współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi
- przeciwdziałania i tworzenie świadomości o szkodliwości dla zdrowia i życia - alkoholu, narkotyków i innych używek
- przeciwdziałanie innym uzależnieniom jak np. gry komputerowe, dietetyka przeciwko otyłości, tel. komórkowe itd
- współdziałanie z władzami samorządowymi, związkami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami działającymi   na rzecz sportu, turystyki i rekreacji
- wspieranie działań zmierzających do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- stowarzyszenie współpracuje z Polską Federacją Budo w Rzeszowie
- inne działania realizujące cele statutowe
- działania na rzecz seniorów, osób w  wieku emerytalnym
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej "Akademia Sprawności Seniora"
- działania ochrony i promocji zdrowia dorosłych i seniorów
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dorosłych i seniorów
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Siedziba
44-203 Rybnik ul. Zbożowa 9
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Jana Jasiewicza
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 3.07.2019 r. o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia
Uchwała z dnia 4.12.2017 r. Nr 4/12/2017 dot. zmian regulaminu
Uchwała z dnia 5.07.2016 r. Nr 3/07/16.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od dnia 13.05.2016 r.