Numer
2/2017
Nazwa
Stowarzyszenie "KOTewka Rybnicka Kocia Przystań"

Uchwałą  Nr 1/2017  z dnia  09.01.2017 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę. Poprzednia nazwa to: "Stowarzyszenie na rzecz budowy gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt".
Wpisy do ewidencji
16.01.2017 r.
16.04.2018 r.
02.01.2019 r.
30.07.2019 r.
Cel/cele działania
1. Cele główne :
a) pomoc kotom, ze szczególnym uwzględnieniem kotów wolno żyjących i bezdomnych;
b) edukacja w zakresie zwierząt, w tym m.in.: ochrony, prawach, udzielania pomocy, behawioru i innych;
c) propagowanie rozwiązań dotyczących ochrony oraz praw zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
d) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
e) promocja i organizacja wolontariatu,
f) pomoc w ochronie psów oraz innych zwierząt,
g) wybudowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z udziałem gminy/miasta.

2. Cele szczegółowe i pozostałe:
a) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie pro zwierzęcych akcji edukacyjnych, pro zwierzęcy lobbing, współpracę  z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
b) niesienie pomocy kotom (w szczególności wolno żyjącym i bezdomnym) poprzez udzielanie pomocy placówkom i osobom  fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie kotom nowych opiekunów);
c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt,w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu kastracji/sterylizacji;
d) pomoc w zakresie wyłapywania kotów, transportu (do weterynarzy,osób fizycznych, placówek, organizacji), przetrzymywania na kwarantannie i inne;
e) pomoc w leczeniu kotów (w szczególności kotów wolno żyjących i bezdomnych).
Teren działania
Terenem  działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych przedsiębiorców niosących pomoc kotom wolno żyjącym, bezdomnym, znajdowanie kotom nowych domów;
b) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, szczególnie realizowanie programu kastracji/sterylizacji;
c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby realizacji celów Stowarzyszenia;
d) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o ochronie zwierząt i ekologii, prawach zwierząt,przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów kastracji/sterylizacji, udzielania pomocy zwierzętom, behawioru zwierząt i innych związanych z tematyką zwierząt;
e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia;
f) propagowanie idei wolontariatu, organizowanie spotkań, wspieranie wolontariuszy wiedza i doświadczeniem, jak również finansowo-opiekunów kotów wolno żyjących i bezdomnych ( wolontariuszy na rzecz zwierząt) w zakresie związanym z opieką nad kotami ( leczenie, żywienie, ogłoszenia o adopcjach itd.);
g) pro zwierzęcy lobbing:
h) współpracę z policją i strażą miejską oraz innymi służbami;
i) propagowanie idei wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt z udziałem gminy /miasta oraz rozwiązań dotyczących ochrony oraz praw zwierząt m.in.:
- wśród mieszkańców, władz gmin i miast, w ośrodkach szkolno - wychowawczych, w ośrodkach dydaktycznych, wśród organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przedsiębiorców,
- poprzez kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu, spotkania, konferencje, petycje, wydawanie publikacji,
- poprzez przedkładanie projektów rozwiązań dotyczących formy (kształtu) i usytuowania schroniska, możliwości finansowania budowy i jego dalszego utrzymania, etapu samej budowy, organizacji pracy schroniska,
- poprzez przekładanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących ochrony i praw zwierząt  (w szczególności bezdomnych psów i kotów, w tym wolno żyjących), wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących bezdomności zwierząt j/w;
j) inne działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
Dla osiągnięcia swoich celów, Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz stowarzyszeń zwykłych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
Siedziba
44-200 Rybnik ul. Szkolna 33.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd w składzie:
- Pani Małgorzata Rduch - Prezes Zarządu
- Pani Jowita Kasprzyk - Wiceprezes Zarządu
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 22.12.2018 r. Nr 10/2018
Uchwała z dnia 06.04.2018 r. Nr 3/2018.
Uchwała z dnia 09.01.2017 r. Nr 2/2017.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
Uchwała nr 1/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego.
Wykreślono z ewidencji stowarzyszeń zwykłych z dniem 31.12.2021 r.
Likwidator
Likwidator:
- Pani Małgorzata Rduch
- Pani Jowita Kasprzyk
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 28.05.2015 r.