Numer
4/2017
Nazwa
Forum Obywateli Rybnika.
Wpisy do ewidencji
17.03.2017 r.
01.02.2018 r.
Cel/cele działania
Celem działania stowarzyszenia jest:
1)aktywizacja postaw obywatelskich mieszkańców Rybnika,
2)poprawa jakości stanu dróg,komunikacji publicznej i transportu w Rybniku,
3)popularyzacja sportu, kultury i rekreacji, zdrowego trybu i poprawa warunków życia w mieście,
4)promocja rybnickich firm i idei patriotyzmu gospodarczego,
5)reprezentowanie interesów mieszkańców w organach miasta Rybnik.
Teren działania
Terenem działania stowarzyszenia jest ziemia rybnicka, a zwłaszcza obszar miasta Rybnik.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, oraz wykorzystywanie istniejących narzędzi prawnych i proceduralnych do wywierania wpływu na sytuację miasta,
2)współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
3)kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,
4)organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
5)organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych,
6)wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
Siedziba
44-253 Rybnik ulica Osiedle Południe 58B/3.
Reprezentacja stowarzyszenia
Uchwałą nr 3/2018 z dn. 23.01.2018 r. powołano nowy Zarząd reprezentujący stowarzyszenie w składzie: 
- Pan Piotr Masłowski - Przewodniczący Zarządu
- Pan Mariusz Wiśniewski - członek zarządu
- Pan Kamil Jakubiak - członek zarządu
- Pan Krzysztof Oleś - członek zarządu
- Pan Zbigniew Chwastek - członek zarządu
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności

Uchwała z dnia 23.01.2018 Nr 2/2018 dot. zmian w regulaminie stowarzyszenia zwykłego
Uchwała z dnia 27.02.2017 Nr 1/2017

Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenia działa od 11.12.2013 r.