Numer
7/2017
Nazwa
Stowarzyszenie Właścicieli Garaży Blaszanych Pod Liniami.
Wpisy do ewidencji
16.08.2017 r.
10.04.2019 r.
13.11.2019 r.
Cel/cele działania
Uregulowanie prawne, zasady i ustalenie jednolitych praw i obowiązków użytkowania terenu, na którym znajdują się garaże blaszane przy ul. Podmiejskiej od 1984 r. decyzją administracyjną Elektrowni "Rybnik" w Rybniku.
1. Integracja społeczności właścicieli i najemców garaży.
2. Mobilizowanie do wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, zmierzających do zachowania w sprawności infrastruktury obiektów i urządzeń nieruchomości.
3. Propagowanie pozytywnych przykładów zachowania ekologicznych i estetycznych wokół obiektu.
4. Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w przypadkach naruszenia praworządności oraz praw członków stowarzyszenia oraz osób postronnych.
5. Podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszenia interesu społecznego oraz praw członków stowarzyszenia oraz osób postronnych:
a) w pierwszej kolejności podejmowanie interwencji w formie przeprowadzenia rozmów w organie gdzie nastąpiło łamanie prawa dając możliwość sprawcą naprawienie błędu i  zminimalizowanie odpowiedzialności.
b)jeśli w/w forma nie będzie skutkować, zastosować pisemne upomnienie,
c)gdy nadal z kolei ta forma interwencji nie będzie skutkować, podjąć decyzje na najbliższym zebraniu stowarzyszenia,
d)podejmowanie nadzwyczajnej interwencji poprzez składanie petycji i listów otwartych do najwyższych organów władzy publicznej.
Teren działania
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)organizowanie działalności społecznej członków Stowarzyszenia,
b)współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,
c)organizowanie, spotkań, przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia,
d)skupianie wokół idei stowarzyszenia oraz pozyskiwanie możliwie największej liczby członków i sympatyków,
e)dbanie o stan ekologi, ochrony środowiska i przyrody oraz poprawę walorów estetycznych nieruchomości,
f)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
Siedziba
Rybnik ul. Podmiejska 43
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenia zwykłe reprezentowane  jest przez Zarząd:
- Pan Czesław Puszyło - Prezes
- Pan Sebastian Sulikowski - Zastępca Prezesa
- Pani Jadwiga Jurek - Sekretarz
- Pan Janusz Rutka - Skarbnik
Organ kontroli wewnętrznej
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Pan Zbigniew Waga - Przewodniczący Komisji 
- Pan Rafał Kuczera- Zastępca Przewodniczącego 
- Pan Edward Kunicki - Członek
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/06/2017 z dnia 09.06.2017 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak