Numer
10/2018
Nazwa
"Klub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle"
Wpisy do ewidencji
21.03.2018 r.
Cel/cele działania
1. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.
2. Poszanowanie tradycji oraz promocja wartości kulturalnych.
3. Propagowanie wartości społecznych takich jak : moralność, solidarność, praworządność w życiu publicznym.
4. Krzewienie zamiłowań do rekreacji i uprawianie kultury fizycznej.
5. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i będących w trudnych sytuacjach, pomoc osobom starszym.
6. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych pielgrzymek, festynów, zabaw i różnych form rozrywki dla swoich członków i ich rodzin celem lepszej integracji.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rybnik.
Środki działania
1. Organizowanie wycieczek, wczasów, imprez kulturalnych.
2. Spotkania towarzyskie, cotygodniowe przy kawie.
3. Wspólne wyjścia do teatru, kina.
4. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
Siedziba
Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Południe - Boguszowice
ul. Południe 37
44-253 Rybnik
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Natalię Janiczek.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 14.03.2018 r.
Uchwała z dnia 08.02.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak