Numer
11/2018
Nazwa
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów KWK ROW RUCH JANKOWICE "SKARBEK 2018"
Wpisy do ewidencji
22.03.2018 r.
Cel/cele działania
1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym przy współudziale KWK ROW RUCH JANKOWICE, Związków Zawodowych i współpracy z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia sppołeczno-kulturalnego dla emerytów i rencistów.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
6. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzinom i osób.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Środki działania
1. Prowadzi działalność charytatywną.
2. Tworzy fundusz na cele socjalno-bytowe.
3. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów i rencistów.
4. Wykonuje inne zadana wynikające z aktualnych potrzeb.
5. Organizowanie imprez sportowych i zawodów.
6. Organizacja wycieczek i innych form wypoczynku.
Siedziba
44-251 Rybnik ul. Jastrzębska 12
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Jerzy Sawczuk.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin działalności
Uchwała 1/3/2018 z dnia 16.03.2018 r.
Uchwała nr 3/1/2018 z dnia 22.01.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak uwag.