Numer
12/2018
Nazwa
Rybnicki Alarm Smogowy.

Uchwałą z dn 10.02.2015 r. zmieniono nazwę stowarzyszenia. Poprzednia nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz czystego powietrza w Rybniku.
Wpisy do ewidencji
23.06.2020 r.
26.04.2018 r.
Cel/cele działania
Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:
1) ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz ochrony krajobrazu,
2) edukacji w dziedzinie ochrony środowiska,
3) ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego,
4) ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń i odpadów,
5) zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarownia odpadów,
6) upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka,
7) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji rybnickiej.
Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) udział w postępowaniach sądowych w sprawach o ochronę środowiska poprzez:
   - wytaczanie powództw w sprawach o ochronę środowiska,
   - przystępowanie do toczących się postępowań w sprawach o ochronę środowiska,
    na warunkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego,
2) udział w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony wolności i praw człowieka na warunkach określonych w          kodeksie postępowania karnego oraz kodeksie postępowania cywilnego,
3) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i        do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich      zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludzi,
4) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, dotyczących spraw związanych z                  ingerencją w środowisko naturalne na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w        innych ustawach,
5) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
6) inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

Siedziba
44-203 Rybnik, ul. Przyjaźni 16E, woj. śląskie
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Zdzisława Kuczma.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 16.04.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
Uchwała nr 3/2020 z dnia 15.06.2020 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia. Data rozwiązania  stowarzyszenia - 30.06.2020 r. 
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 03.07.2014 r.