Numer
13/2018
Nazwa
Stowarzyszenie Dolina Okrzeszyniec.
Wpisy do ewidencji
30.04.2018 r.
Cel/cele działania
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji Miasta Rybnika.
2. Ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności użytku ekologicznego Dolina Okrzeszyniec.
3. Ochrona ładu przestrzennego miasta, a w szczególności dzielnicy Zamysłów.
4. Pobudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności mieszkańców.
7. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, historycznej architektury miasta Rybnika, a w szczególności dzielnicy Zamysłów.
Teren działania
Stowarzyszenie może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
2. Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.
3. Propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej.
4. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta Rybnik, w szczególności w procesie rewitalizacji oraz prawa miejscowego przez władze samorządowe.
5. Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
6. Inicjowanie i uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym i sądowym w zakresie określonym prawem, we wszystkich sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.
7. Współpraca z innymi osobami, organizacjami o podobnych celach działania.
8. Składanie wniosków i wyrażanie stanowisk w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z możliwością występowania w sprawach sądowych.
Siedziba
44-218 Rybnik ul. Jarzynowa 24
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest wyłącznie przez przedstawiciela Panią Grażynę Baran oraz przez zastępcę przedstawiciela Panią Wioletę Knura.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 23.04.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
 
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
 
Likwidator
-
 
Środki nadzoru
-
 
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 31.03.2016 r.