Numer
14/2018
Nazwa
Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Broni
Wpisy do ewidencji
13.06.2018 r.
Cel/cele działania
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
2. Popularyzowanie i propagowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
3. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
Teren działania
Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów.
2. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.
4. Inne działania realizujące cele statutowe.
Siedziba
44-251 Rybnik ul. Boguszowicka 140
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Daniel Wojnar
Wiceprezes - Agnieszka Wojnar
Wiceprezes - Krzysztof Grabiński
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 4/2018 z dnia 27.05.2018 r.
Uchwała nr 1/2018 z dnia 17.05.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 23.03.2015 r.